Duben 2007

Gothic 3

30. dubna 2007 v 18:19 Obrázky

Gothic 2

25. dubna 2007 v 16:59 Obrázky

Gothic

25. dubna 2007 v 16:48 Obrázky

Obrácený kříž

22. dubna 2007 v 10:44 Symboly
Podle pověsti byl sv. Petr ukřižován hlavou dolů, protože se sám cítil nehoden být ukřižován vzpřímeně jako Kristus. Obrácený kříž se proto stal symbolem pokory. Má podobný symbolický význam, jako obracený strom života - duchovní síla má kořeny v nebi, odkud sahá k zemi.V dnešní době ho z nevysvětlitelných důvodů převzali satanisté a považují ho spolu s obráceným pentagramem za svůj symbol.

Lorrainský kříž

22. dubna 2007 v 10:41 Symboly
většinou značí kardinála nebo arcibiskupa. Také je to kříž Ortodoxní Řecké Církve. V alchymii byl používán na označení olověné běloby, což bylo jméno pro pár jedovatých bílých pigmentů obsahujících olovo.

Keltský kříž

22. dubna 2007 v 10:37 Symboly
Nebo také kruhový kříž symbolizuje most do jiného světa (Annwn) a k vyšší energii a znalostem. Toto je uskutečněno vertikálními rameny kříže představujícími jiný svět a horizontálními rameny představujícími fyzický svět (Abred).
Okole setkání těchto dvou světů je kruh jako symbol jednoty.
Někde jsem také četla, že tento význam se používá pro Keltský Kříž v křesťansví, ale původně prý to byl kříž plodnosti: kříž byla mužská rozmnožovací síla a kruh ženská. Je tu tím pádem veliká podobnost s egyptským křížem života s Ankhem.

Jin a Jang

22. dubna 2007 v 10:34 Symboly
Pojmy Jin a Jang jsou naprosto vlastní čínskému myšlení. Obě přírodní síly, mužská síla Jang i ženská Jin, vznikly z prajednoty (tachaj-ťi). Z jejich spojení vzniklo pět živlů, které zase stvořili deset tisíc věcí. Již v nejstarších čínských knihách Š' -ťing (Knize písní) a I-ťing (Knize proměn) se mluví a Jin a Jang. "Tady ono zastíněné, tam ono ozářené" (i Jin, i Jang) se píše už v Si-cch', krátkém pojednání připojeném k I-ťing. Rčení můžeme také přeložit podle časového sledu: "Nejprve stín, pak sluneční světlo". V Š'-ťing se se slovem Jin pojí myšlenka na chladné, chmurné počasí, zatímco Jang poukazuje na sluneční světlo a teplo.
Jang odpovídá nebi, jihu, císaři, draku a všem lichým číslům (také případně plnosti). Jin se srovnává se zemí, severem, chladem a se všemi sudými čísly (také případně s prázdnotou). Linie Jin jsou přerušované čáry osmi diagramů, linie Jang jsou nepřerušované. V krátkosti řečeno jsou (jak asi už každý ví) Jin a Jang dva protiklady, které se navzájem doplňují a tvoří dokonalý tvar - Kruh. Když pojmenováváme obě tyto přírodní síly musí stát Jin vždy na prvním místě, ačkoliv v běžném čínském životě je to naopak.
K lepšímu pochopení tohoto symbolu je důležité si uvědomit že se Jin a Jang neustále otáčí. Nemůžu zde vypsat plný význam tohoto symbolu, protože si myslím, že by bez potíží vydal na pořádnou knihu, ale jsem přesvědčen, že když se nad tímto symbolem kdokoli zamyslí tak přijde na spoustu dalších věcí, které zde nebyli řečeny.

Hexagram

22. dubna 2007 v 10:32 Symboly
Hexagram - neboli Šalamounovo znamení, vyjádřené šesticípou hvězdou, vytvořenou ze dvou protínajících se rovnoramenných trojúhelníků. Je 1.) základním hermetickým symbolem života a 2.) základním magickým pantaklem. V alchymické konkretizaci je hexagram symbolem "mystické svatby" (hieros gamos), neboť vyjadřuje prostupování a spojení živlů ohně a vody. Vyjadřuje tak tajemství vesmírné rovnováhy a současně vzestup ducha a tajemství smrti. Hexagram je tvořen prvky živlu ohně (nahoru směřující trojúhelník) a živlu voda (dolů směřující trojúhelník). Posuneme li oba trojúhelníky tak aby vytvořili kosodélník, dostaneme symbol smrti (oddělení metafyzického ohně od metafyzické vody: duch - oheň dokončil cestu hmotou - vodou a osvobodil se od ní). Smrt je v tomto smyslu jen etapou celkového vývoje. Vzájemná interakce obou trigonů, ohně a vody, odpovídá v podstatě achymickému principu "solve et coagula" (odděluj a zhušťuj - spojuj). Doprostřed hexagramu se vpisuje hebrejské písmeno jod, které dává tomuto obrazci pečeť symbolu svrchovaného hermetického poznání. Hexagram se tím stává klíčem k hermetismu a ideograficky v sobě obsahuje tajemství Smaragdové desky. Hexagram je také relativně novým znamením židovstva (Davidova hvězda), avšak byl znám již ve starém Egyptě a jiných kulturách. Aritmosoficky vyjadřuje šestku, která znamená dvojí trojnost ovládající veškeré dění, tedy i vývoj. V praktické magii je hexagram mocným pantaklem a symbolem makrokosmu.

Caduceus

21. dubna 2007 v 17:29 Symboly
(Též Merkurova nebo Hermova Hůl) Symbol, který tvoří dva hadi obtáčející hůl směrem vzhůru. Objevuje se již ve starém Egyptě a vyjadřují základní povahu astrálního světla, jeho polarizaci ob a od. E. Lévi (Dějiny magie) připojuje k tomuto symbolu bajku o Teiresiovi, který nalezl dva spletené hady a oddělil je násilím holí, domnívaje se, že spolu zápasí, avšak: "Neporozuměl symbolu hole, chtěl od sebe odděliti síly přírody, vědění a víry, inteligenci od lásky, muže od ženy. Viděl je jako spolu zápasící, pokládal je za soupeře, a chtěje je odděliti poranil je, čímž ztratil svoji vlastní rovnováhu; chvíli byl mužem, chvíli ženou, nikdy nejsa dokonalý a manželství bylo mu zapovězeno. Zde jsou zjevena veškerá tajemství univerzální rovnováhy a stvoření. Lidský androgyn dokazuje, že muž a žena odděleni od sebe jsou neplodní stejně jako náboženství oddělené od vědy, inteligence bez lásky, mírnost bez síly, milosrdenství bez spravedlnosti a obráceně. Harmonie roste analogií protikladů; nutno je odlišiti,aby mohly býti spojeny, nesmějí se však oddělit, aby byla umožněna volba mezi nimi... Tak spojují se všechny protiklady přírody, a kdo je chce oddělit propadá témuž trestu jako Teiresias." V řecké mytoligii je tento symbol (nazývaný Kerykeion), původně chápaný jako čarodějná hůl, zobrazován holí, jejíž horní část tvoří dva hadi obrácení hlavami k sobě - horní část hole současně nese křídla. Někdy je tato hůl zobrazována také jako erigovaný penis obtočený dvěma hady a vyjadřuje tak symbol plodnosti. Jedná se tedy o dva esoterní významy: jednota protikladů a plodnost (tvořivost). Tvořivost vyplývá z rozporů a vede k jednotě (rovnováze). V tomto smyslu též Caduceus reprezentuje Androgyna i Herma posla bohů a průvodce duší.

Ankh

21. dubna 2007 v 17:23 Symboly
Tento význačný symbo starého Egypta má podobný význam jako Keltský Kříž (spojení kruhu a kříže) a navíc představuje klíč k záhadám mezi nebem a zemí. Je spojeným symbolem Osírida (T-kříž) a Ísidy (ovál). Na obrazech bývá často nesen bohy a symbolizuje jejich nesmrtelnost.
Také se mu prý říká Klíč k Nilu, protože po tomto spojení boha a bohyně nastaly záplavy. V hieroglifech symbolizuje "život". Nositeli má přinést zdraví.

Pentagram - obrázky

21. dubna 2007 v 17:21 Pentagram
Já nejsem satanistka......ale na krku nosím převrásený pentagram.

Převrácený pentagram

21. dubna 2007 v 17:11 Pentagram
Jedná se o symbol černé magie nebo také Satana. Často okolo něj jsou nápisy: Samael a Lilith. Samael je pekelný kníže stojící nejblíž samému satanovi. Podle rabínské tradice je Samael totožný s "andělem mrti" a měl být také skutečným otcem Kaina. Jako biblický had geneze je občas ztotožňován s Leviathanem. Sameal je také esoterní jméno Satanovo. Lilith (též Lilita) je pekelná manželka Samaela, noční démon, nazývaný také "pekelná děvka". V černé magie často ztělesňuje symbol temné stránky ženské sexuality. Do Obráceného Pentagramu je také někdy vkreslena hlava Mendéského kozla - pak se občas nazývá Baphomet.

Historie pentagramu

21. dubna 2007 v 17:08 Pentagram
Pentagram je jeden z nejstarších symbolů na světě. Používal se už čtyři tisíciletí před Kristem. Je to pohanský náboženský symbol, Tzn. Předkřesťanský symbol, vztahující se k uctívání přírody.
Naši předkové si předsavovali svět jako celek složený ze dvou polovin - mužské a ženské. Jejich bohové a bohyně společně udržovali rovnováhu sil. Jin a Jang. Pokud je mužský a ženský princip v rovnováze, panuje na světě harmonie. Pokud ne, nastává chaos. Pentagram představuje ženskou polovinu všech věcí. Historikové náboženství nazývají tento koncept "posvátným ženstvím" nebo "velkou bohyní". V tom nejkonkrétnějším významu pentagram symbolizuje Venuši, bohyni ženské sexuální lásky a krásy. Raná náboženství vycházela z božského řádu přírody. Bohyně Venuše a planeta Venuše byly jedno a totéž. Venuše na své dráze v rovině ekliptiky opíš na nebi každé čtyři roky dokonalý pětiúhelník. Starověkým učencům tento poznatek učaroval natolik, že se Venuše a potažmo pentagram staly symboly dokonalosti, krásy a cyklických projevů v sexuální lásce. Na počest Venušiny kouzelné moci pořádali Řekové každé čtyri roky Olympijské hry. Jen málokdo si uvědomuje, že čtyřletý interval mezi olympiádami dodnes respektuje cyklus pohybu Venuše. A ještě méně lidí ví, že olympijské hry měly mít původně ve znaku pěticípou hvězdu, ale na poslední chvíli bylo pět hrotů nahrazeno pěti protínajícími se kruhy, které ducha her - jejich sounáležitost a harmonii- vyzařují přece jen zřetelněji.Satanistická interpretace pentagramu je hisoricky nepřesná. Prapůvodně skutečně představoval ženský princip, ale během tisíců let byla symbolika pentagramu poněkud zkreslena. V tomto případě se to neobešlo bez potoků krve. Důvodem je církev. Symboly jsou velice houževnaté, ale význam pentagramu byl překroucen už v raných dobách římskokatolické církve. Vatikán chtěl obrátit lid na katolickou víru, a aby vymýtil pohanské náboženství, snažil se původní bohy a bohyně očernt a jejich symboly změnit ve znamení zla. V bouřlivých dobách se takové věco stávají běžně. Každý, kdo se dostane k moci, převezme stávající symboly a postupem času je překroutí a znehodnotí, a jejich původní význam upadl v zapomnění. V boji pohanské a křesťanské symboliky pohané prohráli. Poseidonův trojzubec se proměnil v ďáblovy vidle, špičatý klobouk vědmy dostala na hlavu čarodějnice a z Venušina pentagramu máme symbol ďábla. Penagram se bohužel zmocnila i armáda Spojených států takže se z něj sta nejznámější symbol války. Malujeme ho na stíhačky, sázíme ho na ramena generálům.
Někomu se toto může zdát, že jsem okopírovala knížku Šifra mistra Leonarda, ale opak je pravdou (teda ne, že by to měli z mého blogu:-) ). To, co se píše v té knížce (popřípadě říká ve filmu) je skutečně pravda.

Už i já :-(

19. dubna 2007 v 7:21 Sebepoškozování
je to týden, co jsem TO zkusila poprvé, byla jsem totálně na dně.....měla jsem hroznou depku....nikdy dřív jsem to neudělala.....jen jsem o tom četla...a zajímám se o lidi co to dělají....když jsem měla tu depku ležela jsem ve vaně a přemýšlela....přemýšlela jsem o tom jak bych si mohla ulevit protože být na dně je děs...napadlo ě tohle vzala jsem žiletku do ruky a ...... nechtěla jsem se podřezat abych umřela.....mám jen povrchové škrábance ale ulevilo se mi-....byl to zvláštní pocit.....jak může tak malý proud krve ulevit od duševní bolesti.....jenže pak jsem se vyděsila....bože, já to udělala.....teď mám jen strach že když budu znova v depce jediný co mě napadne bude zas ta žiletka.....
Hatebreed

14. dubna 2007 v 19:47 Hatebreed
HATEBREED! Co k nim dodat. Tato kapela v podstatě před lety rozpoutala obrovskou vlnu zájmu o masivní metalcore, se kterým se nyní můžeme setkat na každém kroku jak, v Evropě tak v Americe, protože věrných následovníků jsou desítky. HATEBREED jsou na rozdíl od klasiků typu SICK OF IT ALL, MADBALL či AGNOSTIC FRONT, více o metalu než o hardcore. Po velkých úspěších s alby Perseverance a Rise Of Brutality, se kapela letos na jaře zavřela do oblíbeného studia Planet Z, kde na ně jako obvykle čekal producent Zeuss (TERROR, FULL BLOWN CHAOS, SHADOWS FALL…..) a natočil s nimi 13 nových kousků, které spatřily světlo světa koncem srpna pod názvem Supremacy. Musím uznat, že album je to do puntíku profesionálně vykalkulované. Celá deska plyne jako nějaký metalcoreový soundtrack. Všechny songy jsou nesmírně kvalitativně vyrovnané a odsýpají jak nejlepší švýcarské hodinky. Občas se ale na vás z přehrávače vyvalí koncertní tutovka, na kterou budou pařit stovky rozjásaných fans. Defeatist, To The Threshold, Destroy Everything, The Most Truth nebo Never Let It Die, jsou prostě hymny. Už se těším na živé provedení. Zejména i proto, že se HATEBREED po letech opět rozrostli na pětici a ta druhá kytara jim fakt na koncertech chyběla. Jako pátý do mariáše tedy dorazil zkušený sekerník Frank "3 Gun" Novinec, jenž válel ve spřízněných RINGWORM. S novými HATEBREED je to jako s novými SLAYER. Dostali jsme, co jsme očekávali. Nic víc, nic míň. Hlavní tahoun kapely, vokalista Jamey Jasta, prostě ví, co dělá. Svědčí o tom i povídání uvnitř bookletu, kde náležitě osvětluje poslední období kapely a nechybí ani krátké komentáře ke skladbám. The End.


Jupii

7. dubna 2007 v 8:03 Něco o mně
Tak už mám i píchlou bradu a v ní hrot :-)